[@Main]#IF#ACTOPENMERCHANTBIGDLG 13 123 1 0 0 0 1 545 18 0#SAY\ \ \ \ \< ><开始附加元素/@盔甲AA> <→→/SCOLOR=250>  <盔甲:/SCOLOR=70><$DRESS> <示例如下:/SCOLOR=168>\< ><开始附加元素/@项链AA> <→→/SCOLOR=250>  <项链:/SCOLOR=70><$NECKLACE> <攻击伤害:+2%/SCOLOR=254>\< ><开始附加元素/@头盔AA> <→→/SCOLOR=250>  <头盔:/SCOLOR=70><$HELMET> <攻击伤害反弹:+4%/SCOLOR=254>\< ><开始附加元素/@右镯AA> <→→/SCOLOR=250>  <右镯:/SCOLOR=70><$ARMRING_L> <伤害吸收:+2%/SCOLOR=254>\< ><开始附加元素/@左镯AA> <→→/SCOLOR=250>  <左镯:/SCOLOR=70><$ARMRING_R> <魔法伤害减少:+1%/SCOLOR=254>\< ><开始附加元素/@右戒AA> <→→/SCOLOR=250>  <右戒:/SCOLOR=70><$RING_L> <使用完美宝石可以让装备随机增加1-4项元素/SCOLOR=150> \< ><开始附加元素/@左戒AA> <→→/SCOLOR=250>  <左戒:/SCOLOR=70><$RING_R> <每种元素最高1-5点,如果不满意可以重复锻造/SCOLOR=150>\< ><开始附加元素/@腰带AA> <→→/SCOLOR=250>  <腰带:/SCOLOR=70><$BELT> <属性以实际强化点数为准/SCOLOR=150>\< ><开始附加元素/@鞋子AA> <→→/SCOLOR=250>  <鞋子:/SCOLOR=70><$BOOTS> <←谨慎操作:/SCOLOR=58><不满意可以重复锻造/SCOLOR=253>\< ><开始附加元素/@宝石AA> <→→/SCOLOR=250>  <宝石:/SCOLOR=70><$CHARM> <←谨慎操作:/SCOLOR=58><重复锻造时元素会被清除/SCOLOR=253>\;< ><开始附加元素/@毒符AA> <→→/SCOLOR=250>  <毒符:/SCOLOR=70><$JADE> <←谨慎操作:/SCOLOR=58><重复锻造时元素会被清除/SCOLOR=253>\;< ><开始附加元素/@勋章AA> <→→/SCOLOR=250>  <勋章:/SCOLOR=70><$RIGHTHAND> <←谨慎操作:/SCOLOR=58><重复锻造时元素会被清除/SCOLOR=253>\ \ \ \< >我研究多年终于发现一种让装备更厉害的技术 \< >不过要用到很稀有的[完美宝石]你有宝石的话我可以免费帮你铸造 \[@盔甲AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 0 1 = 0SetNewItemValue 0 2 = 0SetNewItemValue 0 3 = 0SetNewItemValue 0 4 = 0SetNewItemValue 0 5 = 0SetNewItemValue 0 4 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 0 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 0 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 0 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 0 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 盔甲随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@项链AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 3 1 = 0SetNewItemValue 3 2 = 0SetNewItemValue 3 3 = 0SetNewItemValue 3 4 = 0SetNewItemValue 3 5 = 0SetNewItemValue 3 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 3 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 3 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 3 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 3 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 项链随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@头盔AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 4 1 = 0SetNewItemValue 4 2 = 0SetNewItemValue 4 3 = 0SetNewItemValue 4 4 = 0SetNewItemValue 4 5 = 0SetNewItemValue 4 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 4 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 4 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 4 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 4 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 头盔随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@右镯AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 5 1 = 0SetNewItemValue 5 2 = 0SetNewItemValue 5 3 = 0SetNewItemValue 5 4 = 0SetNewItemValue 5 5 = 0SetNewItemValue 5 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 5 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 5 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 5 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 5 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 右镯随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@左镯AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 6 1 = 0SetNewItemValue 6 2 = 0SetNewItemValue 6 3 = 0SetNewItemValue 6 4 = 0SetNewItemValue 6 5 = 0SetNewItemValue 6 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 6 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 6 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 6 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 6 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 左镯随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@右戒AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 7 1 = 0SetNewItemValue 7 2 = 0SetNewItemValue 7 3 = 0SetNewItemValue 7 4 = 0SetNewItemValue 7 5 = 0SetNewItemValue 7 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 7 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 7 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 7 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 7 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 右戒随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@左戒AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 8 1 = 0SetNewItemValue 8 2 = 0SetNewItemValue 8 3 = 0SetNewItemValue 8 4 = 0SetNewItemValue 8 5 = 0SetNewItemValue 8 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 8 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 8 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 8 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 8 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 左戒随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@腰带AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 10 1 = 0SetNewItemValue 10 2 = 0SetNewItemValue 10 3 = 0SetNewItemValue 10 4 = 0SetNewItemValue 10 5 = 0SetNewItemValue 10 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 10 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 10 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 10 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 10 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 腰带随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@鞋子AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 11 1 = 0SetNewItemValue 11 2 = 0SetNewItemValue 11 3 = 0SetNewItemValue 11 4 = 0SetNewItemValue 11 5 = 0SetNewItemValue 11 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 11 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 11 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 11 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 11 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 鞋子随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@宝石AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 12 1 = 0SetNewItemValue 12 2 = 0SetNewItemValue 12 3 = 0SetNewItemValue 12 4 = 0SetNewItemValue 12 5 = 0SetNewItemValue 12 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 12 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 宝石随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@毒符AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 17 1 = 0SetNewItemValue 17 2 = 0SetNewItemValue 17 3 = 0SetNewItemValue 17 4 = 0SetNewItemValue 17 5 = 0SetNewItemValue 17 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 12 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 毒符随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性![@勋章AA]#IFcheckitem 完美宝石 1#ACTtake 完美宝石 1SetNewItemValue 17 1 = 0SetNewItemValue 17 2 = 0SetNewItemValue 17 3 = 0SetNewItemValue 17 4 = 0SetNewItemValue 17 5 = 0SetNewItemValue 17 6 = 0Movr M11 0 4Movr M12 0 4Movr M13 0 4Movr M14 0 4Movr N11 1 4Movr N12 1 4Movr N13 1 4Movr N14 1 4SetNewItemValue 12 <$STR(M11)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M12)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M13)> = 5SetNewItemValue 12 <$STR(M14)> = 5MESSAGEBOX 勋章随机1-4项元素属性成功,攻击防御大幅度提升!!BREAK#ELSEACTMESSAGEBOX 很抱歉,你的完美宝石不够,无法增加元素属性! (责任编辑:传奇精英)

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注