[@main]#ifCheckLevelEx > 54#ACT#SAY<> <╔═══════════════════════════╗/AUTOCOLOR=56>\<> <║/AUTOCOLOR=56> <◆鼠年奉献◆ /AUTOCOLOR=254> <◆玉鼠贺岁◆/AUTOCOLOR=253>  <◆再战江湖◆ /AUTOCOLOR=249> <║/AUTOCOLOR=56>\<> <╚═══════════════════════════╝/AUTOCOLOR=56>\提示:<极品最高可以加5点,(每次加1点需要极品神石3个+8W元宝+800积分)!/AUTOCOLOR=253>\注意:<实力不够切勿强求!脸再黑3次必成/AUTOCOLOR=250>\<极品属性只能一种属性+5,当任意属性+5其他2种则不能再加>\<项 链/AUTOCOLOR=250> <攻击/@项链1> <魔法/@项链2> <道术/@项链3> <戒 指/AUTOCOLOR=250> <攻击/@戒指1> <魔法/@戒指2> <道术/@戒指3>\<手 镯/AUTOCOLOR=250> <攻击/@手镯1> <魔法/@手镯2> <道术/@手镯3> <头 盔/AUTOCOLOR=250> <攻击/@头盔1> <魔法/@头盔2> <道术/@头盔3>\<盔 甲/AUTOCOLOR=250> <攻击/@盔甲1> <魔法/@盔甲2> <道术/@盔甲3> <勋 章/AUTOCOLOR=250> <攻击/@勋章1> <魔法/@勋章2> <道术/@勋章3>\<腰 带/AUTOCOLOR=250> <攻击/@腰带1> <魔法/@腰带2> <道术/@腰带3> <靴 子/AUTOCOLOR=250> <攻击/@靴子1> <魔法/@靴子2> <道术/@靴子3>\<注意:手镯和戒指请带在右手边/SCOLOR=253> <极品神石各大地图好爆,攻沙也有奖励/SCOLOR=249>\<> <无双极品+5属性转移嗜血/SCOLOR=250> <开始/@属性转移> <兑换查询/@精品套装>\#elsesay \ \等你到达55级在来找我吧!!![@项链1]#IFCheckItemAddvalue 3 2 < 5CheckItemAddvalue 3 3 < 5CheckItemAddvalue 3 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @项链1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的项链已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@项链1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#actUPGRADEITEMEX 3 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@项链2]#IFCheckItemAddvalue 3 2 < 5CheckItemAddvalue 3 3 < 5CheckItemAddvalue 3 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @项链2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的项链已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@项链2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#actUPGRADEITEMEX 3 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@项链3]#IFCheckItemAddvalue 3 2 < 5CheckItemAddvalue 3 3 < 5CheckItemAddvalue 3 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @项链3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的项链已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@项链3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 3 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@头盔1]#IFCheckItemAddvalue 4 2 < 5CheckItemAddvalue 4 3 < 5CheckItemAddvalue 4 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @头盔1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的头盔已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@头盔1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 4 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@头盔2]#IFCheckItemAddvalue 4 2 < 5CheckItemAddvalue 4 3 < 5CheckItemAddvalue 4 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @头盔2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的头盔已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@头盔2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 4 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@头盔3]#IFCheckItemAddvalue 4 2 < 5CheckItemAddvalue 4 3 < 5CheckItemAddvalue 4 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @头盔3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的头盔已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@头盔3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 4 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@腰带1]#IFCheckItemAddvalue 10 2 < 5CheckItemAddvalue 10 3 < 5CheckItemAddvalue 10 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @腰带1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的腰带已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@腰带1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 10 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@腰带2]#IFCheckItemAddvalue 10 2 < 5CheckItemAddvalue 10 3 < 5CheckItemAddvalue 10 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @腰带2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的腰带已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@腰带2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 10 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@腰带3]#IFCheckItemAddvalue 10 2 < 5CheckItemAddvalue 10 3 < 5CheckItemAddvalue 10 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @腰带3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的腰带已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@腰带3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 10 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@靴子1]#IFCheckItemAddvalue 11 2 < 5CheckItemAddvalue 11 3 < 5CheckItemAddvalue 11 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @靴子1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的靴子已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@靴子1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 11 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@靴子2]#IFCheckItemAddvalue 11 2 < 5CheckItemAddvalue 11 3 < 5CheckItemAddvalue 11 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @靴子2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的靴子已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@靴子2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 11 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@靴子3]#IFCheckItemAddvalue 11 2 < 5CheckItemAddvalue 11 3 < 5CheckItemAddvalue 11 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @靴子3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的靴子已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@靴子3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 11 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@勋章1]#IFCheckItemAddvalue 2 2 < 5CheckItemAddvalue 2 3 < 5CheckItemAddvalue 2 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @勋章1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的勋章已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@勋章1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 2 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@勋章2]#IFCheckItemAddvalue 2 2 < 5CheckItemAddvalue 2 3 < 5CheckItemAddvalue 2 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @勋章2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的勋章已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@勋章2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 2 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@勋章3]#IFCheckItemAddvalue 2 2 < 5CheckItemAddvalue 2 3 < 5CheckItemAddvalue 2 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @勋章3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的勋章已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@勋章3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 2 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@盔甲1]#IFCheckItemAddvalue 0 2 < 5CheckItemAddvalue 0 3 < 5CheckItemAddvalue 0 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @盔甲1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的盔甲已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@盔甲1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 0 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@盔甲2]#IFCheckItemAddvalue 0 2 < 5CheckItemAddvalue 0 3 < 5CheckItemAddvalue 0 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @盔甲2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的盔甲已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@盔甲2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 0 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@盔甲3]#IFCheckItemAddvalue 0 2 < 5CheckItemAddvalue 0 3 < 5CheckItemAddvalue 0 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @盔甲3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的盔甲已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@盔甲3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 0 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@戒指1]#IFCheckItemAddvalue 8 2 < 5CheckItemAddvalue 8 3 < 5CheckItemAddvalue 8 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @戒指1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的戒指已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@戒指1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 8 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@戒指2]#IFCheckItemAddvalue 8 2 < 5CheckItemAddvalue 8 3 < 5CheckItemAddvalue 8 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @戒指2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的戒指已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@戒指2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 8 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@戒指3]#IFCheckItemAddvalue 8 2 < 5CheckItemAddvalue 8 3 < 5CheckItemAddvalue 8 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @戒指3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的戒指已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@戒指3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 8 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@手镯1]#IFCheckItemAddvalue 6 2 < 5CheckItemAddvalue 6 3 < 5CheckItemAddvalue 6 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @手镯1abreak#elseactMESSAGEBOX 你的手镯已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@手镯1a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 6 2 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@手镯2]#IFCheckItemAddvalue 6 2 < 5CheckItemAddvalue 6 3 < 5CheckItemAddvalue 6 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @手镯2abreak#elseactMESSAGEBOX 你的手镯已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@手镯2a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 6 3 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@手镯3]#IFCheckItemAddvalue 6 2 < 5CheckItemAddvalue 6 3 < 5CheckItemAddvalue 6 4 < 5checkitem 极品神石 3checkgamegold > 79999checkGAMEGIRD > 799#ACTtake 极品神石 3gamegold – 80000GAMEGIRD – 800goto @手镯3abreak#elseactMESSAGEBOX 你的手镯已经升级5点属性\\材料不够?或者你没有佩戴好装备?[@手镯3a]#if#ACTINC U34 1#orequal U34 3random 12#ACTUPGRADEITEMEX 6 4 0 1 0MOV U34 0break#elseactsendmsg 7 对不起升级失败!祝您下次好运!![@精品套装]#ifCheckLevelEx > 64#ACT#SAY<> <╔═══════════════════════════╗/AUTOCOLOR=56>\<> <║/AUTOCOLOR=56> <◆鼠年奉献◆ /AUTOCOLOR=254> <◆玉鼠贺岁◆/AUTOCOLOR=253>  <◆再战江湖◆ /AUTOCOLOR=249> <║/AUTOCOLOR=56>\<> <╚═══════════════════════════╝/AUTOCOLOR=56>\战士:精品属性+5 <单件血量+50点/SCOLOR=250> <佩戴全套总共11件激活1.4倍攻击>\道士:精品属性+5 <单件血量+40点/SCOLOR=250> <佩戴全套总共11件激活1.4倍攻击>\法师:精品属性+5 <单件血量+30点/SCOLOR=250> <佩戴全套总共11件激活1.4倍攻击>\武器:精品属性+15 <战士血量+500点/SCOLOR=250> <佩戴全套总共11件激活1.4倍攻击>\<武器,盔甲,头盔,项链,腰带,靴子,左镯,右镯,左戒,右戒,勋章/SCOLOR=253>\<套装必须全部+5,武器+15,缺一不可,方可激活1.4倍攻击/SCOLOR=254>\<上班没有时间兑换神石/SCOLOR=250> <兑换极品神石/@兑兑>\#elsesay \ \等你到达65级在来找我吧!!![@兑兑]#IF#ACT#SAY\ \<为方便玩家升级方便,可以换兑神石如下!/SCOLOR=254>\<可以在此处换兑等级神石!/SCOLOR=249>\ \※※※<兑换极品神石/@RMB点>※※※\[@RMB点]#ifCHECKGAMEPOINT > 2#ACT#SAY———————————————————-\{您当前的rmb点数量为:【<$GAMEPOINT>】/SCOLOR=249}\<3人民币点兑换1个等级神石,30人民币点兑换10个极品神石/AUTOCOLOR=69>\———————————————————-\ \<3人民币点兑换极品神石/@精品点1> <30人民币点兑换十个极品神石/@精品点2> \ \<> <返回/@main>\#elsesay \ \对不起!您的RMB数目不够3!!![@精品点1]#ifCHECKGAMEPOINT > 2#actGAMEPOINT – 3give 极品神石 1GuildNoticeMsg 255 241 玩家《%s》在极品大师兑换[极品神石]1个!BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!换兑失败!\需要3个人民币点兑换一个极品神石!\[@精品点2]#ifCHECKGAMEPOINT > 29#actGAMEPOINT – 30give 极品神石 10GuildNoticeMsg 255 241 玩家《%s》在极品大师兑换[极品神石]10个!BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!换兑失败!\需要30个人民币点兑换十个极品神石!\[@项链兑换]#ifcheckitem 无双神链 1#ACTtake 无双神链 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@头盔兑换]#ifcheckitem 无双神盔 1#ACTtake 无双神盔 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@腰带兑换]#ifcheckitem 无双神带 1#ACTtake 无双神带 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@靴子兑换]#ifcheckitem 无双神靴 1#ACTtake 无双神靴 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@左镯兑换]#ifcheckitem 无双神镯(左) 1#ACTtake 无双神镯(左) 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@右镯兑换]#ifcheckitem 无双神镯(右) 1#ACTtake 无双神镯(右) 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@左戒兑换]#ifcheckitem 无双神戒(左) 1#ACTtake 无双神戒(左) 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@右戒兑换]#ifcheckitem 无双神戒(右) 1#ACTtake 无双神戒(右) 1give 极品神石 5BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@项链兑换1]#ifcheckitem 风云神链 1#ACTtake 风云神链 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@头盔兑换1]#ifcheckitem 风云神盔 1#ACTtake 风云神盔 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@腰带兑换1]#ifcheckitem 风云神带 1#ACTtake 风云神带 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@靴子兑换1]#ifcheckitem 风云神靴 1#ACTtake 风云神靴 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@左镯兑换1]#ifcheckitem 风云神镯(左) 1#ACTtake 风云神镯(左) 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@右镯兑换1]#ifcheckitem 风云神镯 1#ACTtake 风云神镯 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@左戒兑换1]#ifcheckitem 风云神戒(左) 1#ACTtake 风云神戒(左) 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@右戒兑换1]#ifcheckitem 风云神戒 1#ACTtake 风云神戒 1give 极品神石 1BREAK#elseactMESSAGEBOX 对不起!兑换失败!!\请检查是否有足够的材料?\[@属性转移]<>\ \<> <ITEMBOX:0:0:47:0:0:42:42:*:250#请放入你要提取属性的物品> <ITEMBOX:1:0:47:0:0:42:42:*:250#请放入你要获得属性的物品>\ \ \<> <请放入你要提取属性的物品/AUTOCOLOR=250> <请放入你要获得属性的物品/AUTOCOLOR=250>\ \ <> <开始转移/@111>\ \<> <以上装备只能是无双极品+5转移到嗜血极品+5转(除斗笠和盾牌和勋章外)/AUTOCOLOR=253> \[@111]#orequal <$BOXITEM[0].name>equal <$BOXITEM[1].name>#actmessagebox 请放入你要转移的物品.break#IFCHECKGAMEPOINT < 10#actmessagebox 您好!转移需要收取10RMB点break#IFNOT EQUAL <$BOXITEM[0].STDMODE> <$BOXITEM[1].STDMODE>#ACTMESSAGEBOX 只能转移相同类型的装备.break#IF#actSetUpgradeItem 0#orequal <$BOXITEM[0].STDMODE> 5equal <$BOXITEM[0].STDMODE> 6#actMOV N$属性位置1 0MOV N$属性位置2 1MOV N$属性位置3 2MOV N$最大属性 15#elseactMOV N$属性位置1 2MOV N$属性位置2 3MOV N$属性位置3 4MOV N$最大属性 5#IF#actgetitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置1)> N$属性数值1getitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置2)> N$属性数值2getitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置3)> N$属性数值3#orEQUAL <$BOXITEM[0].STDMODE> 16CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[0].NAME> 回血石CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[1].NAME> 回血石CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[1].NAME> 盾CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[0].NAME> 盾NOT CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[0].NAME> 无双NOT CHECKCONTAINSTEXT <$BOXITEM[1].NAME> 嗜血#actmessagebox 该物品无法转移break#ORcheckitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置1)> = <$str(N$属性数值1)>checkitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置2)> = <$str(N$属性数值2)>checkitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置3)> = <$str(N$属性数值3)>#elseactmessagebox 该物品无法转移break#IF#actSetUpgradeItem 1changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置1)> = <$str(N$属性数值1)>changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置2)> = <$str(N$属性数值2)>changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置3)> = <$str(N$属性数值3)>SetUpgradeItem 0changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置1)> = 0changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置2)> = 0changeitemaddvalue -1 <$str(N$属性位置3)> = 0messagebox 转移成功GAMEPOINT – 10UpDateBoxItem 1UpDateBoxItem 0 (责任编辑:传奇版本库)

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注